Powiat Cieszyński rozpoczyna realizację zadania pn.: pn.: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9km – etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 942 (na odc. ok. 1,4 km)” w ramach projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca, a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”. Wartość zadania wynosi ok. 17,76 mln zł, z czego ok. 9,17mln zł stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, a pozostałe nakłady sfinansowane zostaną z budżetu Powiatu, przy deklarowanym udziale Miasta Wisła w wysokości 2,1 mln zł.

Wykonawcą robót jest firma FBSerwis S.A. z Warszawy, a Nadzór inwestorski sprawować będzie R.H.KONtrakt mgr inż. Rafał Heller ze Skoczowa. W dniu 27.03.2019r. nastąpiło przekazanie placu budowy ww. zadania. Planowany termin zakończenia zadania to koniec maj 2020r. Jednostką prowadzącą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.:
 1.     rozbudowę z przebudową odcinka drogi powiatowej w niezbędnym zakresie, z dostosowaniem do wymogów nośności dla ruchu KR3;
 2.     ujednolicenie szerokości jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni;
 3.     niezbędną poprawę (korektę) geometrii łuków poziomych i pionowych;
 4.     korektę geometrii skrzyżowania z drogą gminną ul. Osiedle Bajcary;
 5.     budowę zatok autobusowych,
 6.     przebudowę istniejących i budowę nowych odcinków chodników, przebudowę miejsc postojowych,
 7.     przebudowę zjazdów do posesji w granicy istniejącego pasa drogowego;
 8.     poprawę odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej, zabudowę korytek odwadniających, budowę drenaży,
 9.     modernizację przepustów drogowych, odprowadzających wody deszczowe oraz wykonanie przepustu przeznaczonego do migracji drobnej zwierzyny;
 10.     budowę ścian oporowych (umocnienie i zabezpieczenie skarp),
 11.     przebudowę z rozbudową oświetlenia ulicznego;
 12.     przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, regulację wysokościową zwieńczeń urządzeń uzbrojenia terenu oraz zabezpieczenie pozostałego uzbrojenia podziemnego;
 13.     wycinka kolidującej zieleni z przedsięwzięciem;
 14.     wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
 15.     modernizację mostu na rzece Wiśle w km 1+321,78 drogi powiatowej.
Wartość zadania wynosi ok. 17,76 mln zł, z czego ok. 9,17mln zł stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, a pozostałe nakłady sfinansowane zostaną z budżetu Powiatu, przy deklarowanym udziale Miasta Wisła w wysokości 2,1 mln zł.
Partnerami projektu są Žilinský samosprávny kraj oraz Gmina Istebna. O planowanych utrudnieniach w ruchu związanych z realizacją Inwestycji będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Starostwa, PZDP, jak również Urzędu Miejskiego w Wiśle.